20.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 172/27


Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 8. februar 2019 — A og B mod C (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Amsterdam — Nederlandene)

(Sag C-750/18) (1)

(2019/C 172/38)

Processprog: nederlandsk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.


(1)  EUT C 93 af 11.3.2019.