201806220161970672018/C 240/12852018CJC24020180709DA01DAINFO_JUDICIAL201804108922

Sag C-85/18: Domstolens kendelse (Første Afdeling) af 10. april 2018 — CV mod DU (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Judecătoria Oradea — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — præjudiciel forelæggelse efter hasteproceduren — artikel 99 i Domstolens procesreglement — retligt samarbejde i civile sager — kompetence i sager om forældreansvar — forældremyndighed over barnet — forordning (EF) nr. 2201/2003 — artikel 8, 10 og 13 — begrebet barnets »sædvanlige opholdssted« — afgørelse truffet af en ret i en anden medlemsstat vedrørende barnets opholdssted — ulovlig fjernelse eller tilbageholdelse — kompetence i tilfælde af bortførelse af barnet)


C2402018DA820120180410DA00128292

Domstolens kendelse (Første Afdeling) af 10. april 2018 — CV mod DU (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Judecătoria Oradea — Rumænien)

(Sag C-85/18) ( 1 )

»(Præjudiciel forelæggelse — præjudiciel forelæggelse efter hasteproceduren — artikel 99 i Domstolens procesreglement — retligt samarbejde i civile sager — kompetence i sager om forældreansvar — forældremyndighed over barnet — forordning (EF) nr. 2201/2003 — artikel 8, 10 og 13 — begrebet barnets »sædvanlige opholdssted« — afgørelse truffet af en ret i en anden medlemsstat vedrørende barnets opholdssted — ulovlig fjernelse eller tilbageholdelse — kompetence i tilfælde af bortførelse af barnet)«

2018/C 240/12Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Judecătoria Oradea

Parter i hovedsagen

Sagsøger: CV

Sagsøgt: DU

Konklusion

Artikel 10 i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 og artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt skal fortolkes således, at i en sag som den i hovedsagen omhandlede, hvori et barn, der havde sit sædvanlige opholdssted i en medlemsstat, er blevet fjernet ulovligt af en af sine forældre til en anden medlemsstat, har retterne i denne anden medlemsstat ikke kompetence til at træffe afgørelse om en anmodning om forældremyndigheden over eller om fastsættelse af et underholdsbidrag til det pågældende barn, når der ikke foreligger nogen oplysninger om, at den anden forælder har affundet sig med fjernelsen af barnet eller har indgivet en anmodning om tilbagegivelse af det.


( 1 ) – EUT C 152 af 30.4.2018.