18.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 437/40


Sag anlagt den 14. oktober 2017 — Motex mod Kommissionen

(Sag T-713/17)

(2017/C 437/48)

Processprog: ungarsk

Parter

Sagsøger: MOTEX Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Esztergom-Kertváros, Ungarn) (ved advokat L. Szabó)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Principalt fastslås det, at det i Kommissionens afgørelse SA. 29432 — CP 290/2009 — Ungarn — »Støtte til beskæftigelse af handicappede arbejdstagere, som angiveligt er ulovlig, idet reglerne er diskriminerende« af 20. juli 2011 og Kommissionens afgørelse SA.45498 (FC/2016) — »OPS Újpest-lift Kft.’s klage vedrørende statsstøtte, som virksomheder, der ansætter handicappede arbejdstagere, fik tildelt i årene 2006-2012« af 25. januar 2017 (herefter »de anfægtede afgørelser«) ikke fastslås, at statsstøtten er forenelig med det indre marked på grundlag af artikel 107, stk. 1, TEUF.

Subsidiært fastslås det, at de anfægtede afgørelser ikke er retsakter, som er retligt bindende for sagsøgeren i den erstatningssag, som denne har anlagt mod Emberi Erőforrások Minisztériuma (Ministeriet for menneskelige ressourcer, Ungarn), og som verserer for Fővárosi Törvényszék (retten i første instans i Budapest, Ungarn) under nr. 18. G. 40.399/2017, samt at sagsøgeren derfor ikke er en umiddelbart og individuelt berørt part, idet dennes påstand om erstatning er støttet på en tilsidesættelse af artikel 107, stk. 1, TEUF og ikke på en tilsidesættelse af artikel 107, stk. 3, TEUF.

Såfremt de anfægtede afgørelser anses for at være retsakter, som er retligt bindende for sagsøgeren i erstatningssagen i henhold til artikel 107, stk. 1, TEUF, fastslås det, at de anfægtede afgørelser er ugyldige, idet den statsstøtte, som de ungarske myndigheder har ydet, tilsidesætter artikel 107, stk. 1, TEUF.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren påberåbt sig et retsgrundlag i forbindelse med hver påstand.

1.

Retligt grundlag for den første påstand.

Det fastslås ikke i de anfægtede afgørelser, at statsstøtten var forenelig med det indre marked i henhold til artikel 107, stk. 1, TEUF. Afgørelserne udgør derfor ikke retligt bindende retsakter i forbindelse med den erstatningssag, som sagsøgeren har anlagt mod Emberi Erőforrások Minisztériuma (Ministeriet for menneskelige ressourcer, Ungarn) ved Fővárosi Törvényszék (retten i første instans i Budapest, Ungarn).

2.

Retligt grundlag for den anden påstand.

I de anfægtede anførelser fastslog Kommissionen, at statsstøtten var forenelig i henhold til artikel 107, stk. 3, TEUF, og ikke i henhold til artikel 107, stk. 1, TEUF, som sagsøgeren har påberåbt sig. Afgørelserne har derfor ingen betydning som retligt grundlag i forbindelse med den påstand, som er nedlagt i den erstatningssag, som verserer for Fővárosi Törvényszék (retten i første instans i Budapest, Ungarn), og de er ikke retsakter, som er retligt bindende for sagsøgeren.

3.

Retligt grundlag for den tredje påstand.

Efter sagsøgerens opfattelse er de anfægtede afgørelser ugyldige, idet de ungarske myndigheder ydede ulovlig statsstøtte i strid med artikel 107, stk. 1, TEUF, og som Kommissionen i overensstemmelse med artikel 108, stk. 3, TEUF burde være blevet underrettet om. Til støtte for sin påstand om, at støtten er ulovlig, har sagsøgeren påberåbt sig Kommissionens meddelelse om begrebet statsstøtte i artikel 107, stk. 1, [TEUF] (1) og Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til […] artikel [107 TEUF] og artikel [108 TEUF] (Generel gruppefritagelsesforordning) (2).


(1)  EUT 2016, C 262, s. 1.

(2)  EUT 2008, L 214, s. 3.