19.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 195/30


Kendelse afsagt af Rettens præsident den 21. april 2017 — Post Telecom mod EIB

(Sag T-158/17 R)

((Særlige rettergangsformer - offentlige tjenesteydelseskontrakter - udbudsprocedure - levering af kommunikationsydelser via et storbynet til bygninger og kontorer, der tilhører EIB-gruppen i Luxembourg - afvisning af en tilbudsgivers tilbud og tildeling af kontrakten til en anden tilbudsgiver - begæring om udsættelse af gennemførelse - ingen uopsættelighed))

(2017/C 195/42)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Post Telecom SA (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokaterne M. Thewes, C. Saettel og T. Chevrier)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (EIB) (ved T. Gilliams, P. Kiiver og C. Solazzo, som befuldmægtigede, bistået af advokaterne M. Belmessieri og B. Schutyser)

Sagens genstand

Begæring indgivet på grundlag af artikel 278 TEUF og 279 TEUF vedrørende udsættelse af gennemførelse af EIB’s afgørelse af 6. januar 2017 om ikke at antage sagsøgerens tilbud vedrørende parti I i udbud OP-1305 med overskriften »Kommunikationstjenester via storby- og fjerndatanet til Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe«, og af afgørelsen om at tildele dette parti til en anden tilbudsgiver.

Konklusion

1)

Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge.

2)

Kendelsen af 15. marts 2017 afsagt i sag T-158/17 R ophæves.

3)

Afgørelsen om sagsomkostningerne udsættes.