3.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 436/46


Rettens dom af 18. oktober 2018 — Next design+produktion mod EUIPO — Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuuna)

(Sag T-533/17) (1)

([EU-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EU-figurmærket nuuna - ældre EU-ordmærker NANU og NANU NANA - relativ registreringshindring - vurdering af risikoen for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] - varernes indbyrdes supplerende karakter - princippet om EU-varemærkets autonomi og om dets uafhængighed - legalitetsprincippet og princippet om god forvaltningsskik - retssikkerhed])

(2018/C 436/64)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Next design+produktion GmbH (Frankfurt, Tyskland) (ved advokat M. Hirsch)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved S. Hanne og D. Walicka, som befuldmægtigede)

De andre parter i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Bremen, Tyskland) (ved advokat T. Boddien)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 24. maj 2017 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 1448/2016-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Nanu-Nana Joachim Hoepp og Next design+produktion.

Konklusion

1)

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

2)

Next design+produktion GmbH betaler sagsomkostningerne.


(1)  EUT C 330 af 2.10.2017.