18.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 103/29


Rettens dom af 6. februar 2019 — TN mod ENISA

(Sag T-461/17) (1)

((Personalesag - midlertidigt ansatte - ansættelse - meddelelse om ledig stilling - stilling som kontorchef - opførelse på reservelisten - accept af tilbud om ansættelse - tilbagetrækning af tilbud om ansættelse - ansættelsesvilkår - vandelskrav - artikel 12 i ansættelsesvilkårene - åbenbart urigtigt skøn - behandling af personoplysninger - ret til kontradiktion - ansvar))

(2019/C 103/37)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: TN (ved advokaterne L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (ved A. Ryan, som befuldmægtiget, bistået af advokaterne D. Waelbroeck og A. Duron)

Sagens genstand

Søgsmål støttet på artikel 270 TEUF med påstand dels om annullation af afgørelsen af 25. november 2016, hvorved ENISA tilbagetrak tilbuddet til sagsøgeren om ansættelse i stillingen som chef for afdelingen »Administrative Services«, samt om annullation af afgørelsen af 20. april 2017 om afslag på hans klage, dels om, at ENISA tilpligtes at betale erstatning for det økonomiske og ikke-økonomiske tab, som sagsøgeren angiveligt har lidt bl.a. som følge af den ulovlige tilbagetrækning af dette tilbud.

Konklusion

1)

Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) frifindes.

2)

TN betaler sagsomkostningerne.


(1)  EUT C 347 af 16.10.2017.