201805250441897012018/C 200/542972017TC20020180611DA01DAINFO_JUDICIAL20180424424211

Sag T-297/17: Rettens dom af 24. april 2018 — VSM mod EUIPO (WE KNOW ABRASIVES) [EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket WE KNOW ABRASIVES — varemærke bestående af et reklameslogan — appelkammerets kompetence i tilfælde af en klage, der er begrænset til en del af de af registreringsansøgningen omfattede tjenesteydelser — artikel 64, stk. 1, i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 71, stk. 1, i forordning (EU) 2017/1001) — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001]]


C2002018DA4210120180424DA0054421421

Rettens dom af 24. april 2018 — VSM mod EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

(Sag T-297/17) ( 1 )

»[EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket WE KNOW ABRASIVES — varemærke bestående af et reklameslogan — appelkammerets kompetence i tilfælde af en klage, der er begrænset til en del af de af registreringsansøgningen omfattede tjenesteydelser — artikel 64, stk. 1, i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 71, stk. 1, i forordning (EU) 2017/1001) — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001]]«

2018/C 200/54Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG (Hannover, Tyskland) (ved advokat M. Horak)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved W. Schramek og A. Söder, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 6. marts 2017 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 1595/2016-4) vedrørende en ansøgning om registrering af ordtegnet »WE KNOW ABRASIVES« som EU-varemærke.

Konklusion

1)

Afgørelse truffet den 6. marts 2017 af Fjerde Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1595/2016-4) annulleres, for så vidt som den afslår registrering af ordtegnet »WE KNOW ABRASIVES« for tjenesteydelser i klasse 35, der svarer til følgende beskrivelse: »annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; varetagelse af sekretariatsopgaver; engroshandel med varer af metal til bygningsbrug; forretningsadministration«.

2)

I øvrigt frifindes EUIPO.

3)

VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken og EUIPO bærer hver deres egne omkostninger.


( 1 ) – EUT C 231 af 17.7.2017.