24.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 341/14


Rettens dom af 13. juli 2018 — Quadri di Cardano mod Kommissionen

(Sag T-273/17) (1)

((Personalesag - kontraktansatte — udlandstillæg - artikel 4, stk. 1, litra b), i bilag VII til vedtægten - tiårig referenceperiode - tjenestestatens nationalitet - bopæl i tjenestestaten - arbejde i en international organisation - midlertidig ansættelseskontrakt)

(2018/C 341/25)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Alessandro Quadri di Cardano (Alicante, Spanien) (først ved advokaterne N. de Montigny og J.-N. Louis, derefter ved advokat N. de Montigny)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved T. Bohr og M. Mensi, derefter ved T. Bohr og L. Radu Bouyon, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål støttet på artikel 270 TEUF med påstand om annullation af afgørelsen af 19. juli 2016 truffet af Kommissionens Kontor for »Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder« (PMO), for så vidt som sagsøgeren herved nægtes tildeling af udlandstillæg i forbindelse med hans tiltrædelse af tjenensten ved INEA.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Alessandro Quadri di Cardano betaler sagsomkostningerne.


(1)  EUT C 221 af 10.7.2017.