18.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 437/16


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 21. september 2017 — Finanzamt Goslar mod baumgarten sports & more GmbH

(Sag C-548/17)

(2017/C 437/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesfinanzhof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Finanzamt Goslar

Sagsøgt: baumgarten sports & more GmbH

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal artikel 63 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1) under hensyntagen til den afgiftspligtige persons opgave som afgiftsopkræver for statskassen fortolkes indskrænkende således, at det beløb, der skal indgå for ydelsen

a)

er forfaldent eller

b)

i det mindste skyldes uden betingelser?

2)

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende: Er den afgiftspligtige person forpligtet til at finansiere den skyldige afgift for ydelsen i en periode på to år, såfremt han (delvis) først kan modtage vederlaget for sin ydelse to år efter afgiftspligtens indtræden?

3)

Såfremt det andet spørgsmål besvares bekræftende: Er medlemsstaterne under hensyntagen til deres beføjelser i henhold til artikel 90, stk. 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem berettiget til allerede for den afgiftsperiode, hvor afgiften forfalder, at lægge en regulering i henhold til artikel 90, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem til grund, såfremt det beløb, der skal modtages, endnu ikke er forfaldent, idet det først kan indgå hos den afgiftspligtige person to år efter afgiftspligtens indtræden?


(1)  EUT L 347, s. 1.