13.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 382/30


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 4. august 2017 — Funke Medien NRW GmbH mod Forbundsrepublikken Tyskland

(Sag C-469/17)

(2017/C 382/36)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøgt og revisionsappellant: Funke Medien NRW GmbH

Sagsøger og revisionsindstævnt: Forbundsrepublikken Tyskland

Præjudicielle spørgsmål

1)

Giver de EU-retlige bestemmelser om ophavsmændenes eneret til reproduktion [artikel 2, litra a), i direktiv 2001/29/EF (1)] og til overføring af deres værker til almenheden inklusive tilrådighedsstillelse for almenheden (artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29/EF) og undtagelserne eller begrænsningerne af disse rettigheder (artikel 5, stk. 2 og 3, i direktiv 2001/29/EF) et spillerum ved gennemførelsen i national ret?

2)

På hvilken måde skal der ved fastsættelsen af rækkevidden af de i artikel 5, stk. 2 og 3, i direktiv 2001/29/EF fastsatte undtagelser eller begrænsninger af ophavsmændenes eneret til reproduktion [artikel 2, litra a), i direktiv 2001/29/EF] og til overføring af deres værker til almenheden inklusive tilrådighedsstillelse for almenheden (artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29/EF) tages hensyn til de grundlæggende rettigheder i EU’s charter om grundlæggende rettigheder?

3)

Kan de grundlæggende rettigheder informationsfrihed (artikel 11, stk. 1, andet punktum, i EU’s charter om grundlæggende rettigheder) eller pressefriheden (artikel 11, stk. 2, i EU’s charter om grundlæggende rettigheder) begrunde undtagelser eller begrænsninger af ophavsmændenes eneret til reproduktion [artikel 2, litra a), i direktiv 2001/29/EF] og til overføring af deres værker til almenheden inklusive tilrådighedsstillelse for almenheden (artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29/EF) uden for de i artikel 5, stk. 2 og 3, i direktiv 2001/29/EF fastsatte undtagelser eller begrænsninger?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22.5.2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167, s. 10).