18.9.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 309/31


Appel iværksat den 31. juli 2017 af Rami Makhlouf til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 18. maj 2017 i sag T-410/16, Rami Makhlouf mod Rådet for Den Europæiske Union

(Sag C-458/17 P)

(2017/C 309/42)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Rami Makhlouf (ved avocat E. Ruchat)

De andre parter i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Appellen antages til realitetsbehandling, og appellanten gives medhold.

Følgelig:

Dom af 18. maj 2017 afsagt af Den Europæiske Unions Ret i sag T-410/16, Rami Makhlouf mod Rådet for Den Europæiske Union, ECLI:EU:T:2017:349, ophæves,

og der træffes en ny afgørelse med følgende indhold:

afgørelse (FUSP) 2016/850 af 27. maj 2016 (1) og gennemførelsesretsakterne hertil annulleres, for så vidt som de vedrører appellanten.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for sit søgsmål har appellanten fremsat fire anbringender.

Det første anbringende vedrører en retlig fejl, idet Retten tilsidesatte appellantens ret til at blive hørt forud for vedtagelsen af nye restriktive foranstaltninger, som fastsat i artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Det andet anbringende vedrører en retlig fejl og en urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder, idet Retten så bort fra de artikler, som appellanten har fremlagt til støtte for annullationssøgsmålet med henblik på at bevise, at han ikke ydede støtte til det syriske regime.

Det tredje anbringende vedrører en retlig fejl, idet Retten ikke fandt at bestemmelserne i artikel 27 og 28 i afgørelse 2013/255/FUSP (2), hvorefter tilhørsforhold til al-Assad-familien eller Makhlouffamilien udgør et selvstændigt kriterium, der begrunder, at den ulovlige sanktion pålægges, idet bevisbyrden samtidig vendes om.

Det fjerde anbringende vedrører en retlig fejl og en begrundelsesmangel, idet Retten fastslog, at begrebet »fremtrædende erhvervsfolk« var tilstrækkeligt præcist til at medtage appellanten på listerne over personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, og at Retten ikke har begrundet, hvorfor den fandt, at appellanten havde nogen form for indflydelse på det syriske regime.


(1)  Rådets afgørelse (FUSP) 2016/850 af 27.5.2016 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (EUT 2016, L 141, s. 125).

(2)  Rådets afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (EUT 2013, L 147, s. 14).