13.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 382/26


Appel iværksat den 12. april 2017 af Slavcho Asenov Todorov til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 14. marts 2017 i sag T-839/16, Todorov mod Den Europæiske Unions Domstol

(Sag C-188/17 P)

(2017/C 382/31)

Processprog: bulgarsk

Parter

Appellant: Slavcho Asenov Todorov (ved advokat K. Mladenova)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Domstol

Domstolen (Tiende Afdeling) har ved kendelse af 7. september 2017 fastslået, at det er åbenbart, at appellen må afvises.