3.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 104/35


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos apeliacinis teismas (Litauen) den 19. januar 2017 — flyLAL-Lithuanian Airlines, et aktieselskab under likvidation mod Tarptautinis oro uostas, »Ryga«, et statsejet aktieselskab og Air Baltic Corporation A/S

(Sag C-27/17)

(2017/C 104/50)

Processprog: litausk

Den forelæggende ret

Lietuvos apeliacinis teismas

Parter i hovedsagen

Sagsøger: flyLAL-Lithuanian Airlines, et aktieselskab under likvidation

Sagsøgte: Tarptautinis oro uostas, »Ryga«, et statsejet aktieselskab og Air Baltic Corporation A/S

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal begrebet »det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået« i artikel 5, nr. 3), i Bruxelles I-forordningen (1) under omstændighederne i den foreliggende sag, fortolkes således, at det omhandler stedet for indgåelsen af de sagsøgtes ulovlige aftale, der er i strid med artikel 82, litra c), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (artikel 102, litra c), TEUF), eller stedet, hvor de handlinger blev begået, hvorved den økonomiske fordel, der blev opnået ved denne aftale, blev udnyttet ved hjælp af underbudspriser (krydssubsidiering), når de konkurrerer med sagsøgeren på de samme relevante markeder?

2)

Kan den skade (indkomsttab), som sagsøgeren har lidt som følge af de angivne ulovlige handlinger, som de sagsøgte har foretaget, anses som skadestilføjelse som omhandlet i artikel 5, nr. 3), i Bruxelles I-forordningen i den foreliggende sag?

3)

Kan driften af en filial af Air Baltic Corporation i Republikken Litauen under omstændighederne i den foreliggende sag anses som drift af en filial som omhandlet i artikel 5, nr. 5), i Bruxelles I-forordningen?


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22.12.2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT L 12, s. 1).