20.5.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 172/24


Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Første Afdeling den 13. februar 2019 — Japan Tobacco International SA og Japan Tobacco International France SAS mod Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics og Ministre des Solidarités et de la Santé (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Frankrig)

(Sag C-596/17) (1)

(2019/C 172/29)

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.


(1)  EUT C 437 af 18.12.2017.