23.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 142/13


Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 1. marts 2018 — SC Petrotel-Lukoil SA og Maria Magdalena Georgescu mod Ministerul Economiei, Ministerul Energiei og Ministerul Finanţelor Publice (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Rumænien)

(Sag C-76/17) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - afgifter med tilsvarende virkning som told - artikel 30 TEUF - interne afgifter - artikel 110 TEUF - afgift for eksporterede olieprodukter - afgiften overvæltes ikke på forbrugeren - afgiftsbyrden for den afgiftspligtige - tilbagebetaling af det beløb, der er blevet betalt af den afgiftspligtige))

(2018/C 142/18)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: SC Petrotel-Lukoil SA og Maria Magdalena Georgescu

Sagsøgte: Ministerul Economiei, Ministerul Energiei og Ministerul Finanţelor Publice

Konklusion

EU-retten, særligt artikel 30 TEUF, skal fortolkes således, at en afgiftspligtig, som reelt har betalt en afgift med tilsvarende virkning i strid med den nævnte artikel, skal kunne opnå tilbagebetaling af det beløb, der er blevet betalt på grundlag af denne afgift, også i den situation, hvor betalingsordningen vedrørende afgiften i den nationale lovgivning er blevet udformet således, at denne afgift overvæltes på forbrugeren.


(1)  EUT C 151 af 15.5.2017.