23.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 22/46


Sag anlagt den 16. september 2016 — LG Electronics mod EUIPO (Dual Edge)

(Sag T-804/16)

(2017/C 022/63)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: LG Electronics, Inc. (Seoul, Republikken Korea) (ved advokat M. Graf)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Det omtvistede varemærke: EU-ordmærket »Dual Edge« — registreringsansøgning nr. 14 463 178

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 2. september 2016 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 832/2016-2)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009.