9.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 6/39


Sag anlagt den 25. oktober 2016 — La Quadrature du Net m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-738/16)

(2017/C 006/49)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: La Quadrature du Net (Paris, Frankrig), French Data Network (Amiens) og Fédération des Fournisseurs d’Accès à Internet Associatifs (Fédération FDN) (Amiens) (ved advokat H. Roy)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande

Det fastslås, at Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1250 af 12. juli 2016 er i strid med artikel 7, 8 og 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Den nævnte afgørelse annulleres.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.

1.

Første anbringende om tilsidesættelse af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (herefter »chartret«) på grund af den generelle karakter af de indsamlinger, som er tilladt i henhold til USA’s lovgivning. Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1250 af 12. juli 2016 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU’s og USA’s værn om privatlivets fred (herefter »den anfægtede afgørelse«), er der blevet begået en sådan tilsidesættelse, idet der ikke er blevet draget den konklusion, at USA’s lovgivning bl.a. udgør et indgreb i det væsentligste indhold af den grundlæggende ret til respekt for privatlivet, der sikres ved chartrets artikel 7.

2.

Andet anbringende om tilsidesættelse af chartret, idet det i den anfægtede afgørelse med urette er blevet fastslået, at EU’s og USA’s værn om privatlivets fred sikrer et beskyttelsesniveau for de grundlæggende rettigheder, som i det væsentlige svarer til det niveau, der er sikret inden for Unionen, selv om den virksomhed, der er tilladt i henhold til USA’s lovgivning, ikke er begrænset til det strengt nødvendige.

3.

Tredje anbringende om tilsidesættelse af chartret, for så vidt som der i den anfægtede afgørelse ikke er blevet taget hensyn til, at der ikke er fastsat effektive retsmidler i USA’s lovgivning, og for så vidt som det på trods af denne undladelse er blevet fastslået i afgørelsen, at ovennævnte beskyttelse er ækvivalent.

4.

Fjerde anbringende om tilsidesættelse af chartret, eftersom det i den anfægtede afgørelse åbenbart fejlagtigt er blevet fastslået, at EU’s og USA’s værn om privatlivets fred sikrer et beskyttelsesniveau, som svarer til det niveau, der er sikret i Unionen, og dette til trods for, at der ikke er fastsat nogen uafhængig kontrol i USA’s lovgivning.