28.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 441/31


Sag anlagt den 7. oktober 2016 — Pebagua mod Kommissionen

(Sag T-715/16)

(2016/C 441/36)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) (Isla Mayor, Spanien) (ved advokat A.J. Uceda Sosa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Den anfægtede gennemførelsesforordning annulleres.

Subsidiært annulleres opførelsen af arten Procambarus clarkii på den liste, der blev vedtaget ved den nævnte forordning.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Nærværende sag er rettet mod Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 af 13. juli 2016 om vedtagelse af en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 (EUT 2016, L 189, s. 4).

Til støtte for sagen har sagsøgeren anført, at for så vidt angår arten Procambarus clarkii opfylder denne ikke kriterierne i artikel 4 i forordning nr. 1143/2014, og der er ikke foretaget en risikovurdering i henhold til den nævnte forordnings artikel 5, stk. 1.