31.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 402/59


Sag anlagt den 16. september 2016 — LG Electronics mod EUIPO (Second Display)

(Sag T-659/16)

(2016/C 402/70)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: LG Electronics, Inc. (Seoul, Sydkorea) (ved advokaterne T. de Haan og P. Péters)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Det omtvistede varemærke: EU-ordmærket »Second Display« — registreringsansøgning nr. 14 362 248

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 10. juni 2016 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 106/2016-1)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder sagsøgerens omkostninger forbundet med sagens behandling for Første Appelkammer ved EUIPO.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med artikel 75 i forordning nr. 207/2009.