31.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 402/49


Sag anlagt den 26. august 2016 — Epsilon International mod Kommissionen

(Sag T-477/16)

(2016/C 402/58)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Epsilon International SA (Marousi, Grækenland) (ved advokaterne D. Bogaert og A. Guillerme)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

1)

På grundlag af artikel 272 TEUF:

Det fastslås, at de beløb, som Europa-Kommissionen har udbetalt til Epsilon under støtteaftalerne BRISEIDE, i-SCOPE og SMART-ISLANDS, udgør støtteberettigede udgifter, og at Epsilon ikke har begået fejl af systematisk karakter i forbindelse med opfyldelsen af disse aftaler.

Det fastslås, at Kommissionens krav om tilbagebetaling af de beløb, der er betalt under BRISEIDE-aftalen, i det hele savner grundlag, og at de ikke skal betales tilbage til Europa-Kommissionen.

Det fastslås, at Europa-Kommissionens afgørelser om at suspendere betalinger vedrørende støtteaftalerne i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity og c-SPACE savner grundlag.

Kommissionen tilpligtes at godtgøre de beløb, som Epsilon har betalt for at gennemføre yderligere regnskabsmæssige revisioner for at modbevise de fejlagtige konstateringer, som de af Kommissionen bemyndigede revisorer har foretaget, og at erstatte det ikke-økonomiske tab, som Epsilon har lidt, som foreløbigt og efter ret og billighed er opgjort til 10 000 EUR.

2)

På grundlag af artikel 263 TEUF annulleres Europa-Kommissionens afgørelse af 17. juni 2016 (ref. Ares (2016)2835215) om registrering af Epsilon i Early Detection and Exclusion System Database (EDES).

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for påstanden i henhold til artikel 272 TEUF har Epsilon anført, at de konstateringer, som revisorerne fremhævede og som Europa-Kommissionen tilsluttede sig, der vedrører personaleomkostninger indberettet til opfyldelse af projekterne BRISEIDE, SMART-ISLANDS og i-SCOPE, er fejlagtige. Nærmere bestemt har Epsilon gjort gældende, at der ikke er foregået nogen uregelmæssigheder med hensyn til tidsregistreringssystemet, produktive timer og beregning af timesats, den manglende faktura for det af indehaverne udførte arbejde, eller den omstændighed, at de aftaler, der blev indgået med interne konsulenter, ikke var blevet registreret hos skattemyndighederne. Under alle omstændigheder kan eventuelle mindre fejl i opfyldelsen af disse kontrakter ikke anses for at være af systematisk karakter.

Ydermere har Epsilon bestridt Kommissionens afgørelse om at suspendere betalingerne for opfyldelse af de EU-finansierede projekter i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity og c-SPACE og har anført, at de savner retsgrundlag.

Endelig har Epsilon fremsat krav om økonomisk kompensation for økonomisk og ikke-økonomisk skade lidt af Epsilon som følge af Kommissionens afgørelser.

Til støtte for påstanden i henhold til artikel 263 TEUF har Epsilon gjort gældende, at Retten bør annullere Kommissionens afgørelse om at registrere Epsilon i EDES-systemet for tidlig opdagelse og udelukkelse som følge af den påståede potentielt systematiske karakter af fejl begået i forbindelse med opfyldelsen af ovennævnte projekter. Sagsøgeren har anført, at denne afgørelse er i strid med proportionalitetsprincippet og retten til forsvar.