30.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 30/17


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) den 17. oktober 2016 — Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH mod Hauptzollamt München

(Sag C-529/16)

(2017/C 030/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Finanzgericht München

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH

Sagsøgt: Hauptzollamt München

Præjudicielle spørgsmål

1)

Tillader bestemmelserne i artikel 28 ff. i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1) , som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2700/2000 af 16. november 2000 (2), at en aftalt afregningspris, der består af et tidligere faktureret og anmeldt beløb, samt en standardregulering, der foretages efter udløbet af opgørelsesperioden, lægges til grund som toldværdi ved anvendelse af en fordelingsnøgle, uanset om der ved opgørelsesperiodens udløb skal ske debitering eller kreditering af parterne?

2)

I bekræftende fald:

Kan toldværdien henholdsvis kontrolleres eller fastsættes ved hjælp af forenklede metoder, såfremt resultaterne af efterfølgende reguleringer af afregningsprisen (såvel i opadgående som nedadgående retning) skal anerkendes?


(1)  EFT L 302, s. 1.

(2)  EFT L 311, s. 17