23.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 22/3


Appel iværksat den 26. september 2016 af Francisco Javier Rosa Rodriguez til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 20. juli 2016 i sag T-358/16, Rosa Rodriguez mod Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

(Sag C-509/16 P)

(2017/C 022/05)

Processprog: spansk

Parter

Appellant: Francisco Javier Rosa Rodriguez (ved abogado J. Velasco Velasco)

Den anden part i appelsagen: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Ved kendelse af 8. december 2016 har Retten (Niende Afdeling) forkastet appellen og truffet afgørelse om, at Francisco Javier Rosa Rodriguez bærer sine egne omkostninger.