23.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 22/2


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 16. september 2016 — AZ mod Minister Finansów

(Sag C-499/16)

(2017/C 022/03)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i hovedsagen

Sagsøger: AZ

Sagsøgt: Minister Finansów

Præjudicielt spørgsmål

Er den differentierede afgiftssats for finere bagværk og kager i artikel 41, stk. 2, sammenholdt med pos. 32 i bilag 3 til Ustawa o podatku od towarów i usług (den polske momslov, Dz. U. 2011, nr. 177, pos. 1054 med senere ændringer, herefter »momsloven«) af 11. marts 2004 udelukkende ud fra kriteriet »mindsteholdbarhedsdato« henholdsvis »udløbsdato« i strid med princippet om momsens neutralitet og forbuddet mod forskelig behandling af varer som omhandlet i artikel 98, stk. 1 og 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1)?


(1)  EUT 2006, L 347, s.