31.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 402/20


Appel iværksat den 18. august 2016 af Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 20. juli 2016 i sag T-674/15, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) mod Europa-Kommissionen

(Sag C-464/16 P)

(2016/C 402/22)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) (ved Rechtsanwalt D. Lazar)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

1.

Rettens afgørelse af 20. juli 2016 i sag T-674/15 ophæves i sin helhed.

2.

Kommissionens afgørelser af 9. oktober 2015 (Ares(2015)4207700) og af 14. august 2015 (Ares(2015)3532556), hvormed appellanten fik afslag på aktindsigt, annulleres.

3.

Kommissionen pålægges at give appellanten aktindsigt i alle den ungarske regerings dokumenter vedrørende EU-pilot-sag 6874/14/JUST (CHAP(2015)00353 og CHAP(2015)00555), uafhængigt af, om de allerede foreligger eller først skal fremlægges i fremtiden.

4.

Kommission tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for appellen af den nævnte afgørelse fra Retten er i det væsentlige følgende gjort gældende:

I henhold til Domstolens faste praksis er en part i henhold til statutten for Domstolen ikke bemyndiget til selv at føre sin sag for Domstolen, men skal lade en anden person møde for sig (1).

Derudover må advokater, der varetager ledelsesfunktioner i en juridisk persons selskabsorganer, ikke varetage den juridiske persons interesser for Unionens retsinstanser (2).

Domstolens faste praksis er i strid med artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og med artikel 6, stk. 3 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Det kan ikke udledes af Domstolens praksis, hvilket legitimt mål, Domstolen forfølger ved sin fortolkning af statutten. Derudover er det uklart, ved hvilken fortolkning Domstolen når frem til resultatet om, at den procesfuldmægtige skal være en uafhængig tredjemand. Statutten indeholder i hvert fald ikke dette udtryk.

Statutten for Domstolen skal fortolkes således, at det står enhver part og enhver juridisk person frit for at udvælge sin procesfuldmægtige.


(1)  Kendelse af 5.12.96, Lopes mod Domstolen, C-174/96 P, EU:C:1996:473, præmis 11, af 21.11.2007, Correia de Matos mod Parlamentet, C-502/06 P, ikke trykt i Sml. EU:C:2007:696, præmis 11, og af 29.9.2010, EREF mod Kommissionen, C-74/10 P og C-75/10 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2010:557, præmis 54.

(2)  Kendelse af 8.12.1999, Euro-Lex mod KHIM [EU-Lex], T-79/99, EU:T:1999:312, præmis 29, af 13.1.2005, Suivida mod Kommissionen, T-184/04, EU:T:2005:7, præmis 10, og af 30.11.2012, Activa Preferentes mod Rådet, T-437/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:638, præmis 7.