23.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 142/4


Domstolens dom (Anden Afdeling) af 28. februar 2018 — Europa-Kommissionen mod Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

(Sag C-301/16 P) (1)

([Appel - handelspolitik - dumping - import af solcelleglas med oprindelse i Kina - forordning (EF) nr. 1225/2009 - artikel 2, stk. 7, litra b) og c) - status som virksomhed, der opererer under markedsøkonomiske vilkår - begrebet »væsentlige fordrejninger, der er overført fra det tidligere ikke-markedsøkonomiske system« som omhandlet i artikel 2, stk. 7, litra c), tredje led - skattefordele])

(2018/C 142/05)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Europa-Kommissionen (ved L. Flynn og T. Maxian Rusche, som befuldmægtigede)

Den anden part i appelsagen: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (ved avocats Y. Melin og V. Akritidis)

Intervenient til støtte for sagsøgeren: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (ved avocat A. Bochon og solicitor R. MacLean)

Konklusion

1)

Den Europæiske Unions Rets dom af 16. marts 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings mod Kommissionen (T-586/14, EU:T:2016:154), ophæves.

2)

Sagen hjemvises til Retten.

3)

Afgørelsen om sagsomkostningerne udsættes.


(1)  EUT C 270 af 25.7.2016.