23.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 142/4


Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 1. marts 2018 — Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO) mod Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Bucureşti — Rumænien)

(Sag C-297/16) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/123/EF - tjenesteydelser i det indre marked - national lovgivning, der forbeholder dyrlæger retten til detailsalg og brug af økologiske og antiparasitære produkter samt veterinærlægemidler - etableringsfrihed - krav om, at kapitalen i faciliteter, der foretager detailsalg af veterinærlægemidler, udelukkende ejes af dyrlæger - beskyttelse af den offentlige sundhed - proportionalitet))

(2018/C 142/04)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Curtea de Apel Bucureşti

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO)

Sagsøgt: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Konklusion

1)

Artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter dyrlæger har eneret til detailsalg og brug af økologiske veterinærprodukter, antiparasitære midler til specialbrug og veterinærlægemidler.

2)

Artikel 15 i direktiv 2006/123 skal fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter selskabskapitalen i faciliteter, der foretager detailsalg af veterinærlægemidler, udelukkende skal ejes af en eller flere dyrlæger.


(1)  EUT C 314 af 29.8.2016.