26.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 72/8


Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 20. december 2017 — Margarita Isabel Vega González mod Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo — Spanien)

(Sag C-158/16) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - socialpolitik - direktiv 1999/70/EF - rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP - § 4 - princippet om ikke-diskrimination - begrebet »ansættelsesvilkårene« - den tjenesteretlige stilling »orlov til særlig tjeneste« - national lovgivning, som kun fastsætter tildeling af orlov til særlig tjeneste i tilfælde af valg til offentlige hverv til tjenestemænd og ikke til ikke-fastansatte tjenestemænd))

(2018/C 072/10)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Margarita Isabel Vega González

Sagsøgt: Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias

Konklusion

1)

§ 4, stk. 1, i rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, indgået den 18. marts 1999, der er indeholdt som bilag til Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP, skal fortolkes således, at det i denne bestemmelse omhandlede begreb »ansættelsesvilkårene« omfatter en ret for en arbejdstager, som er blevet valgt til et parlamentarisk hverv, til at få orlov til særlig tjeneste som fastsat i den nationale lovgivning, i henhold til hvilken ansættelsesforholdet suspenderes, således at denne arbejdstagers bevarelse af stillingen og hans ret til forfremmelse sikres indtil udløbet af hans parlamentariske hverv.

2)

§ 4 i rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indeholdt som bilag til direktiv 1999/70, skal fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, som fuldstændigt udelukker, at en arbejdstager med tidsbegrænset ansættelse med henblik på at udøve et politisk hverv tildeles en orlov til særlig tjeneste, i henhold til hvilken ansættelsesforholdet suspenderes indtil denne arbejdstagers tilbagevenden efter ophøret af det nævnte hverv, selv om denne ret indrømmes arbejdstagere med tidsubegrænset ansættelse.


(1)  EUT C 211 af 13.6.2016.