19.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 195/5


Domstolens dom (Anden Afdeling) af 26. april 2017 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland

(Sag C-142/16) (1)

((Traktatbrud - miljø - direktiv 92/43/EØF - artikel 6, stk. 3 - bevaring af naturtyper - opførelse af kulkraftværket Moorburg (Tyskland) - Natura 2000-områder, der er beliggende ved Elbens flodleje oven for kulkraftværket - vurdering af en plans eller et projekts virkninger på en beskyttet lokalitet))

(2017/C 195/06)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved C. Hermes og E. Manhaeve, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Forbundsrepublikken Tyskland (ved T. Henze og J. Möller, som befuldmægtigede, bistået af Rechtsanwalt W. Ewer)

Konklusion

1)

Forbundsrepublikken Tyskland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 6, stk. 3, i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, idet den i forbindelse med tilladelsen til opførelse af kulkraftværket Moorburg ved Hamburg (Tyskland) ikke foretog en korrekt og fuldstændig vurdering af virkningerne heraf.

2)

I øvrigt frifindes Forbundsrepublikken Tyskland.

3)

Hver part bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 165 af 10.5.2016.