18.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 437/7


Domstolens dom (Store Afdeling) af 25. oktober 2017 — sag anlagt af POLBUD — WYKONAWSTWO sp. z o.o., under likvidation (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Najwyższy — Polen)

(Sag C-106/16) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - grænseoverskridende omdannelse af et selskab - flytning af det vedtægtsmæssige hjemsted uden flytning af det faktiske hovedsæde - afslag på sletning fra selskabsregistret - national lovgivning, som betinger sletning fra selskabsregistret af en opløsning af selskabet efter en likvidation - anvendelsesområdet for etableringsfriheden - begrænsning af etableringsfriheden - beskyttelse af interesserne for kreditorer, minoritetsselskabsdeltagere og lønmodtagere - bekæmpelsen af misbrug))

(2017/C 437/10)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Najwyższy

Part i hovedsagen

POLBUD — WYKONAWSTWO sp. z o.o., under likvidation

Konklusion

1)

Artikel 49 TEUF og 54 TEUF skal fortolkes således, at etableringsfriheden finder anvendelse på flytningen af det vedtægtsmæssige hjemsted for et selskab, der er stiftet i henhold til retten i en medlemsstat, til en anden medlemsstats område med henblik på en omdannelse af selskabet i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i denne anden medlemsstats lovgivning, til et selskab, der henhører under sidstnævntes ret, uden flytning af det nævnte selskabs faktiske hovedsæde.

2)

Artikel 49 TEUF og 54 TEUF skal fortolkes således, at de er til hinder for en lovgivning i en medlemsstat, som betinger flytningen af det vedtægtsmæssige hjemsted for et selskab, der er stiftet i henhold til retten i en medlemsstat, til en anden medlemsstats område med henblik på en omdannelse af selskabet til et selskab, der henhører under sidstnævntes ret, i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i dennes lovgivning, af en likvidation af det første selskab.


(1)  EUT C 211 af 13.6.2016.