22.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 68/41


Sag anlagt den 22. december 2015 — Facebook mod KHIM — Brand IP Licensing (lovebook)

(Sag T-757/15)

(2016/C 068/52)

Stævningen affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Facebook, Inc. (Menlo Park, De Forenede Stater) (ved advokaterne M. Granado Carpenter og M. Polo Carreño)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Brand IP Licensing Ltd (Road Town, De Britiske Jomfruøer)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Ansøger af det omtvistede varemærke: Brand IP Licensing Ltd

Det omtvistede varemærke: EF-ordmærket »lovebook« — EF-varemærkeansøgning nr. 9 926 577

Sagen for Harmoniseringskontoret: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 30. september 2015 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 2028/2014-2)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres i sin helhed, for så vidt som den annullerer indsigelsesafdelingens afgørelse, hvorved denne tog indsigelsen mod EF-varemærkeansøgning nr. 9 926 577 LOVEBOOK til følge på grund af risikoen for forveksling, støttet på dennes konklusioner om, at tegnenes ligheder er underordnede i forhold til deres forskelligheder, at den relevante kundekreds’ opfattelse af tegnenes helhedsindtryk er, at der ikke er lighed mellem tegnene, og at dette er tilfældet, selv om de ældre varemærker har en høj grad af særpræg.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.