27.7.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 245/41


Sag anlagt den 22. maj 2015 — Apcoa Parking Holdings mod KHIM (PARKWAY)

(Sag T-268/15)

(2015/C 245/49)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: APCOA Parking Holdings GmbH (Stuttgart, Tyskland) (ved advokat A. Lohmann)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Det omtvistede varemærke: EF-figurmærket indeholdende ordbestanddelen »PARKWAY« — registreringsansøgning nr. 12 567 021

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 25. marts 2015 af Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 2063/2014-4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder omkostningerne forbundet med klagesagens behandling.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009.