23.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 22/29


Rettens dom af 6. december 2016 — Tuum mod EUIPO — Thun (TUUM)

(Sag T-635/15) (1)

((EU-varemærker - ansøgning om registrering af EU-figurmærket TUUM - det ældre nationale figurmærke THUN - relativ registreringshindring - ingen risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2017/C 022/39)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Tuum Srl (San Giustino, Italien) (ved advokat B. Saguatti)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (ved L. Rampini, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten: Thun SpA (Bolzano, Italien) (ved advokaterne L. Sergi og G. Muscas)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 3. september 2015 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 2624/2014-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Thun og Tuum

Konklusion

1)

Afgørelse truffet den 3. september 2015 af Første Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 2624/2014-1) annulleres.

2)

Indsigelsen forkastes.

3)

EUIPO bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af de af Tuum Srl afholdte omkostninger både i forbindelse med sagen for Retten og for appelkammeret.

4)

Thun SpA bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af de af Tuum afholdte omkostninger både i forbindelse med sagen for Retten og for appelkammeret.


(1)  EUT C 16 af 18.1.2016.