4.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 82/38


Rettens dom af 13. december 2018 — Stena Line Scandinavia mod Kommissionen

(Sag T-631/15) (1)

((Statsstøtte - offentlig finansiering af den faste jernbane- og vejforbindelse over Femern Bælt - individuel støtte - afgørelse om ikke at gøre indsigelse - afgørelse, hvorved det fastslås, at der ikke foreligger statsstøtte, og støtten erklæres forenelig med det indre marked - begrebet statsstøtte - skade på konkurrencen og påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne - betingelser for forenelighed - støtte, der skal fremme gennemførelsen af et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse - støttens nødvendighed - tilskyndende virkning - støttens proportionalitet - alvorlige vanskeligheder, som giver grund til at indlede den formelle undersøgelsesprocedure - begrundelsespligt - meddelelse om statsstøtte, der skal fremme gennemførelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse))

(2019/C 82/43)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Stena Line Scandinavia AB (Gøteborg, Sverige) (ved solicitor P. Alexiadis og advokat L. Sandberg-Mørch)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved L. Armati, L. Flynn og S. Noë, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgeren: Föreningen Svensk Sjöfart (Gøteborg) (ved advokaterne L. Sandberg-Mørch og J. Buendía Sierra)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Kongeriget Danmark (først ved C. Thorning, derefter ved J. Nymann-Lindegren, som befuldmægtigede, bistået af advokat R. Holdgaard)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt i henhold til artikel 263 TEUF med påstand om annullation af Kommissionens afgørelse C(2015) 5023 final af 23. juli 2015 om statsstøtte SA.39078 (2014/N) (Danmark) vedrørende finansiering af den faste forbindelse over Femern Bælt (EUT 2015, C 325, s. 5).

Konklusion

1)

Kommissionens afgørelse C(2015) 5023 final af 23. juli 2015 om statsstøtte SA.39078 (2014/N) (Danmark) vedrørende finansiering af den faste forbindelse over Femern Bælt (EUT 2015, C 325, s. 5), annulleres, for så vidt som Kommissionen har besluttet ikke at gøre indsigelse mod de foranstaltninger, som Kongeriget Danmark har ydet Femern A/S til planlægningen, konstruktionen og driften af den faste forbindelse over Femern Bælt.

2)

I øvrigt frifindes Kommissionen.

3)

Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Stena Line Scandinavia AB.

4)

Kongeriget Danmark og Föreningen Svensk Sjöfart bærer deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 59 af 15.2.2016.