23.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 22/29


Rettens dom af 29. november 2016 — Chic Investments mod EUIPO (eSMOKING WORLD)

(Sag T-617/15) (1)

((EU-varemærker - ansøgning om registrering af EU-figurmærket eSMOKING WORLD - absolutte registreringshindringer - beskrivende karakter - mangel på fornødent særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009 - begrundelsespligt))

(2017/C 022/38)

Processprog: polsk

Parter

Sagsøger: Chic Investments sp. z o.o. (Poznań, Polen) (ved advokat K. Jarosiński)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved D. Walicka, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 25. juni 2015 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 3227/2014-5) vedrørende en ansøgning om registrering af figurtegnet eSMOKING WORLD som EU-varemærke

Konklusion

1)

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

2)

Chic Investments sp. z o.o. betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 16 af 18.1.2016.