23.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 22/24


Rettens dom af 30. november 2016 — Fiesta Hotels & Resorts mod EUIPO — Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

(Sag T-217/15) (1)

((EU-varemærker - ugyldighedssag - EU-figurmærket PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA - ældre nationalt firmanavn GRAND HOTEL PALLADIUM - relativ registreringshindring - erhvervsmæssig brug af et tegn, som ikke kun har lokal betydning - artikel 8, stk. 4, og artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009))

(2017/C 022/30)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Spanien) (ved advokat J.B. Devaureix)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved J. Crespo Carrillo, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Spanien) (ved advokat D. Solana Giménez)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 23. februar 2015 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 2391/2013-2) vedrørende en ugyldighedssag mellem Residencial Palladium og Fiesta Hotels & Resorts.

Konklusion

1)

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

2)

Fiesta Hotels & Resorts SL betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 205 af 22.6.2015.