8.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 48/102


Kendelse afsagt af Personaleretten den 17. december 2015 — Morin mod Kommissionen

(Sag F-129/15) (1)

(2016/C 048/121)

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.


(1)  EUT C 414 af 14/12/2015, s. 44.