3.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 364/31


Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 19. juli 2016 — Opreana mod Kommissionen

(Sag F-67/15) (1)

((Personalesag - midlertidigt ansat - midlertidigt ansat, der beklæder en fast stilling - ingen forlængelse af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt - graviditet - akt, der indeholder et klagepunkt - ophavsmanden til den bebyrdende retsakt inkompetent - retten til at blive hørt - omsorgspligt))

(2016/C 364/35)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Luisa Opreana (Arlon, Belgien) (først ved advokat A. Salerno, derefter ved advokaterne A. Salerno og P. Singer)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved G. Berscheid og F. Simonetti, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt ved dens udløb, selv om hendes graviditetsperiode nærmede sig sin afslutning.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionens afgørelse om ikke at forlænge Luisa Opreana’s kontrakt som midlertidigt ansat, som udløb den 31. august 2014, annulleres.

2)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de af Luisa Opreanas afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 213 af 29.6.2015, s. 50.