19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/11


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varbergs tingsrätt (Sverige) den 28. august 2015 — P mod Q

(Sag C-455/15)

(2015/C 346/12)

Processprog: svensk

Den forelæggende ret

Varbergs tingsrätt

Parter i hovedsagen

Sagsøger: P

Sagsøgt: Q

Præjudicielt spørgsmål

Skal tingsrätten i Varberg i henhold til artikel 23, litra a), i Bruxelles II-forordningen (1) eller en anden bestemmelse og uanset nævnte forordnings artikel 24 nægte at anerkende byretten i Silutes dom af 18. februar 2015, og dermed fortsætte behandlingen af det for tingsrätten i Varberg verserende søgsmål?


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27.11.2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 (EUT L 338, s. 1).