13.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 382/7


Domstolens dom (Store Afdeling) af 19. september 2017 — Europa-Kommissionen mod Irland

(Sag C-552/15) (1)

((Traktatbrud - fri udveksling af tjenesteydelser - motorkøretøjer - leje eller leasing af et motorkøretøj, der foretages af en person, der har bopæl i en medlemsstat, hos en leverandør, der har hjemsted i en anden medlemsstat - registreringsafgift - betaling af den fulde afgift på tidspunktet for indregistreringen - betingelser for tilbagebetaling af afgiften - proportionalitet))

(2017/C 382/06)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved M. Wasmeier og J. Tomkin, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Irland (ved E. Creedom, L. Williams og M.A. Joyce, som befuldmægtigede, bistået af M. Collins, SC, S. Kingston og C. Daly, BL)

Konklusion

1)

Irland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 56 TEUF ved at pålægge en forpligtelse til på forhånd at betale den fulde registreringsafgift, som finder anvendelse ved endelig indregistrering, uanset den faktiske varighed af den i Irland påtænkte anvendelse af et køretøj, som er indført dertil, og selv om leasing- eller lejeperiodens midlertidige varighed er blevet fastlagt og er kendt på forhånd.

2)

Irland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 56 TEUF ved at undlade at foreskrive betaling af renter ved tilbagebetaling af registreringsafgift og ved at fratrække et beløb på 500 EUR i administrationsgebyr i det registreringsafgiftsbeløb, der skal tilbagebetales.

3)

Irland betaler sagsomkostningerne.


(1)  EUT C 414 af 14.12.2015.