3.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 104/18


Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 26. januar 2017 — Kongeriget Spanien mod Europa-Kommissionen

(Sag C-506/15 P) (1)

((Appel - Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) - udgifter, der er udelukket fra EU-finansiering - forordning (EF) nr. 1698/2005, nr. 1975/2006 og nr. 796/2004 - støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne - områder med naturbetingede ulemper - kontroller på stedet - koefficient for belægningsgraden - optælling af dyr))

(2017/C 104/27)

Processprog: spansk

Parter

Appellant: Kongeriget Spanien (ved M. A. Sampol Pucurull, som befuldmægtiget)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved I. Galindo Martin og G. von Rintelen, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgeren: Den Franske Republik (ved D. Colas og A. Daly, som befuldmægtigede)

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Kongeriget Spanien betaler sagens omkostninger.

3)

Den Franske Republik bærer sine egne omkostninger


(1)  EUT C 381 af 16.11.2015.