16.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 14/13


Domstolens dom (Anden Afdeling) af 16. november 2016 — Wolfgang Schmidt mod Christiane Schmidt (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Østrig)

(Sag C-417/15) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - område med frihed, sikkerhed og retfærdighed - forordning (EU) nr. 1215/2012 - retternes kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - anvendelsesområde - artikel 24, nr. 1), første afsnit - enekompetence i sager om rettigheder over fast ejendom - artikel 7, nr. 1), litra a) - specielle kompetenceregler i sager om kontraktforhold - påstand om ophævelse af en gavekontrakt vedrørende en fast ejendom og sletning af registreringen af ejendomsretten i tingbogen))

(2017/C 014/17)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Wolfgang Schmidt

Sagsøgt: Christiane Schmidt

Konklusion

Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område skal fortolkes således, at en sag om ophævelse af en gavekontrakt på grund af gavegiverens manglende retsevne ikke henhører under enekompetencen for retten i den medlemsstat, hvor ejendommen befinder sig, som fastsat i denne forordnings artikel 24, nr. 1), men under den specielle kompetenceregel i forordningens artikel 7, nr. 1), litra a).

En sag om sletning fra tingbogen af indførelsen af gavemodtagerens ejendomsret henhører under enekompetencen som fastsat i forordningens artikel 24, nr. 1).


(1)  EUT C 363 af 3.11.2015.