28.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 441/3


Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 6. oktober 2016 — Tecnoedi Costruzioni Srl mod Comune di Fossano (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italien)

(Sag C-318/15) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - offentlige bygge- og anlægskontrakter - direktiv 2004/18/EF - artikel 7, litra c) - tærskelværdier for offentlige kontrakter - tærskelværdi ikke opnået - unormalt lave bud - automatisk udelukkelse - den ordregivende myndigheds beføjelse - den ordregivende myndigheds forpligtelser som følge af etableringsfriheden, den frie udveksling af tjenesteydelser og det generelle forbud mod forskelsbehandling - kontrakter, som kan have en klar grænseoverskridende interesse))

(2016/C 441/03)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Tecnoedi Costruzioni Srl

Sagsøgt: Comune di Fossano

Konklusion

Den anmodning om præjudiciel afgørelse, som er indgivet af Tribunale amministrativo regionale per Piemonte (den regionale forvaltningsdomstol for Piemonte, Italien) ved afgørelse af 29. april 2015, skal afvises.


(1)  EUT C 311 af 21.9.2015.