9.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 6/16


Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 27. oktober 2016 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland

(Sag C-220/15) (1)

((Traktatbrud - frie varebevægelser - direktiv 2007/23/EF - markedsføring af pyrotekniske artikler - artikel 6 - fri bevægelighed for de pyrotekniske artikler, som er i overensstemmelse med kravene i direktivet - national lovgivning, hvorefter markedsføringen af de pyrotekniske artikler underlægges supplerende krav - pligt til forudgående anmeldelse til et nationalt organ, der har beføjelse til at kontrollere og ændre de pyrotekniske artiklers brugsanvisninger))

(2017/C 006/19)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved D. Kukovec og A.C. Becker, som befuldmægtigede, bistået af Rechtsanwalt B. Wägenbaur)

Sagsøgt: Forbundsrepublikken Tyskland (ved T. Henze, J. Möller og K. Petersen, som befuldmægtigede)

Konklusion

1)

Forbundsrepublikken Tyskland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/23/EF af 23. maj 2007 om markedsføring af pyrotekniske artikler, idet den i tillæg til de i direktivet fastsatte krav og til trods for en forudgående vurdering af de pyrotekniske artiklers overensstemmelse har fastsat dels, at proceduren i § 6, stk. 4, i Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (første bekendtgørelse til lov om sprængstoffer), som ændret ved lov af 25. juli 2013, skal finde anvendelse på de pyrotekniske artikler forud for markedsføringen heraf, dels, at Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (forbundskontoret for materialeforskning og -afprøvning, Tyskland) i medfør af denne bestemmelse er beføjet til at kontrollere og i givet fald ændre brugsanvisningerne til disse.

2)

Forbundsrepublikken Tyskland betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 228 af 13.7.2015.