19.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 343/6


Domstolens dom (Niende Afdeling) af 21. juli 2016 — Europa-Kommissionen mod Rumænien

(Sag C-104/15) (1)

((Traktatbrud - miljøbeskyttelse - direktiv 2006/21/EF - håndtering af affald - kviksølvudvinding - affaldsdamme - støvemission - fine luftbårne støvpartikler - forurening - menneskers sundhed - obligatoriske forebyggelsesforanstaltninger - artikel 4 og 13 - fastslåelse af traktatbrud))

(2016/C 343/08)

Processprog: rumænsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved L. Nicolae, E. Sanfrutos Cano og D. Loma-Osorio Lerena, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Rumænien (ved R.H. Radu, E. Gane, A. Buzoianu og R. Haţieganu, som befuldmægtigede)

Konklusion

1)

Rumænien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 4 og artikel 13, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EF ved ikke at have truffet de nødvendige foranstaltninger til at undgå støvdannelse fra overfladen i Boşneag-dammen — udvidelse.

2)

Rumænien betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 146 af 4.5.2015.