15.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 448/37


Sag anlagt den 27. oktober 2014 — Hersill mod KHIM — KCI Licensing (VACUP)

(Sag T-741/14)

(2014/C 448/46)

Stævningen affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Hersill, SL (Móstoles, Spanien) (ved advokat M. Aznar Alonso)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: KCI Licensing, Inc. (San Antonio, De Forenede Stater)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Ansøger: KCI Licensing, Inc.

Det omtvistede varemærke: EF-varemærkeansøgning nr. 9 9 43  499

Sagen for Harmoniseringskontoret: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 14. august 2014 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 1520/2013-2)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 og regel 22, stk. 3, i forordning nr. 2868/95.

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.