15.12.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 448/36


Sag anlagt den 27. oktober 2014 — Monster Energy mod KHIM — Home Focus (MoMo Monsters)

(Sag T-736/14)

(2014/C 448/45)

Stævningen affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Monster Energy Company (Corona, De Forenede Stater) (ved solicitor P. Brownlow)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Home Focus Development Ltd (Tortola, De Britiske Jomfruøer)

Oplysninger vedrørende sagen for Harmoniseringskontoret

Indehaver af det omtvistede varemærke: Monster Energy Company

Det omtvistede varemærke: EF-ordmærket »MoMo Monsters« EF-varemærkeregistrering nr. 1 0 5 13  372

Sagen for Harmoniseringskontoret: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 7. august 2014 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 1167/2013-2)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5 i forordning nr. 207/2009