27.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 380/17


Sag anlagt den 26. august 2014 — Frinsa del Noroeste mod KHIM — Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

(Sag T-638/14)

2014/C 380/23

Stævningen er affattet på spansk

Parter

Sagsøger: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Riveira, Spanien) (ved advokat J. Botella Reyna)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Frisa Frigorífico Rio Doce, SA (Espirito Santo, Brasilien)

Sagsøgerens påstande

Der afsiges dom om afslag på registrering af EF-varemærke nr. 1 0 3 29  721 FRISA for at sondre mellem varer i klasse 29 og tjenesteydelser i klasse 35 og 39.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Frisa Frigorífico Rio Doce, SA

Det omhandlede EF-varemærke: Et figurmærke, der indeholder ordbestanddelen »FRISA« for varer og tjenesteydelser i klasse 29, 35 og 39 — EF-varemærkeansøgning nr. 1 0 3 29  721

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Frinsa del Noroeste, SA

Det påberåbte varemærke eller tegn: Et figurmærke, der indeholder ordbestanddelen »Frinsa« for varer i klasse 29

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen delvist taget til følge

Appelkammerets afgørelse: Indsigelsesafdelingens afgørelse ophævet og indsigelsen forkastet fuldt ud

Søgsmålsgrunde: Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) har i sin afgørelse af 1. juli 2014 i de forenede sager R 1547/2013-4 og R 1851/2013-4 ikke undersøgt sagsøgerens argumenter, idet appelkammeret begrænsede sig til at træffe identiske afgørelser og alene undersøgte beviset for reel brug som fremlagt under sagens behandling.