13.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 361/25


Sag anlagt den 11. august 2014 — Souruh mod Rådet

(Sag T-612/14)

2014/C 361/38

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Souruh SA (Damaskus, Syrien) (ved advokaterne E. Ruchat og C. Cornet d’Elzius)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Sagsøgerens søgsmål antages til realitetsbehandling, og sagsøgeren gives medhold.

Som følge heraf annulleres afgørelse 2014/309/FUSP af 28. maj 2014 samt de efterfølgende retsakter til gennemførelse heraf, for så vidt som de angår sagsøgeren.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender, der i det væsentlige er identiske med eller svarer til dem, der er blevet påberåbt i sag T–432/11, Makhlouf mod Rådet (1).


(1)  EUT C 290, s. 13.