4.8.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 253/59


Sag anlagt den 9. juni 2014 — Tose’e Ta’avon Bank mod Rådet

(Sag T-435/14)

2014/C 253/80

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Tose’e Ta’avon Bank (Teheran, Iran) (ved advokat J.-M. Thouvenin)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Rådets afgørelse, som omhandlet i bekendtgørelsen af 15. marts 2014, om at opretholde den sanktion, der er blevet pålagt sagsøgeren, annulleres.

Det fastslås, at Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 af 23. marts 2012 ikke finder anvendelse på sagsøgeren.

Det fastslås, at Rådets afgørelse 2010/413/FUSP af 26. juli 2010 ikke finder anvendelse på sagsøgeren.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fem anbringender.

1.

Første anbringende om en retlig fejl, for så vidt som den anførte begrundelse for at opretholde de restriktive foranstaltninger over for sagsøgeren ikke henhører under de begrundelser, der giver sagsøgte beføjelse til at vedtage restriktive foranstaltninger.

2.

Andet anbringende om en faktisk fejl, der udgør et åbenbart urigtigt skøn, for så vidt som sagsøgeren ikke drives af den iranske stat og ikke yder finansiel støtte til den iranske regering.

3.

Tredje anbringende om manglende begrundelse.

4.

Fjerde anbringende om tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet og ejendomsretten.

5.

Femte anbringende om en ulovlighedsindsigelse vedrørende forordning nr. 267/2012 (1) og afgørelse 2014/413 (2), i henhold til hvilke den anfægtede afgørelse er blevet truffet, for så vidt som de for det første er blevet vedtaget i strid med den i artikel 296 TEUF fastsatte begrundelsespligt og i strid med artikel 215 TEUF, og for så vidt som deres relevante bestemmelser, på grundlag af hvilke de restriktive foranstaltninger, der er blevet pålagt sagsøgeren, blev opretholdt, for det andet er i strid med traktaterne og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.


(1)  Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 af 23.3.2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EU) nr. 961/2010 (EUT L 88, s. 1).

(2)  Rådets afgørelse 2010/413/FUSP af 26.7.2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af fælles holdning 2007/140/FUSP (EUT L 195, s. 39).