28.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 245/26


Sag anlagt den 30. maj 2014 — Yassin mod Rådet

(Sag T-376/14)

2014/C 245/35

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Cairo, Egypten) (ved advokaterne J. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe og A. Yehia)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Sagen antages til realitetsbehandling, og der gives sagsøgeren medhold.

Afgørelse 2014/153 annulleres, for så vidt som den frem til den 22. marts 2015 forlænger de restriktive foranstaltninger over for sagsøgeren, der er indeholdt i afgørelse 2011/172/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Egypten.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fem anbringender, som i det væsentlige er identiske med eller svarer til dem, der er anført i sag T-375/14, Al Naggar mod Rådet.